بینی استخوانی

بینی استخوانی چیست؟

بینی استخوانی چیست ؟

بینی را استخوانی گویند که با معاینه ونگاه متوجه شویم استخوان بینی ودرنتیجه خود بینی بلند است وقسمت نوک بینی هم دراین افرادمعمولا حجم کمتری نسبت به بینی های دیگر داشته ودراکثر مواقع نوک تیزی دارند.معمولا پوست متعادل وخوبی دارند یعنی  ضخیم نیست.

که یکی از مهمترین فاکتورها در نتیجه خوب بعد از عمل همین پوست خوب است.

 

نتیجه جراحی  بینی استخوانی  چگونه است؟

به چنددلیل نتیجه مطلوبتری نسبت به سایر انواع بینی به دست می آید

اولا ورم زودتر می خوابد چون بافت نرمی که علت ورم می باشد کمتر وجوددارد وهمچنین پوست ضخیم وچربی ندارند که باعث شود ورم خیلی طول بکشد

دوم  اینکه این بینی ها معمولا طول بیشتری دارند وبا بالا آوردن نوک بینی هم قوز بینی کم می شود هم چهره فردخیلی زیباتر می شود.البته اگر باز قوز بیشتری وجودداشت می توان آن را برداشت.

سوم اینکه این ها معمولا غضروفهای بینی خوبی دارند ومانند بینی های گوشتی غضروف ضعیف ندارند.

Translate »