عمل لوزه سوم یا آدنوئید

عمل لوزه سوم یا آدنوئید : رایج ترین سوالاتی که در مواجهه با عبارت جراحی لوزه سوم ، عمدتا ذهن را درگیر می کنند عبارتند از :لوزه سوم یا آدنوئید چیست ؟