ماساژبعدازجراحی بینی

ماساژبینی بعدازجراحی

   گرچه ماساژ بینی بعد از جراحی بینی اساس خیلی محکم علمی ندارد ولی به تجربه ثابت شده است که گاهی اوقات موثر است.تجربه جناب دکترلاجوردی چنین است ودرواقع تعدادی جراحان این ماساژ راقبول دارند.به هرحال بیمار چیزی را ازدست نمی دهد ونهایت این است که ماساژ هیچ اثری نداشته باشد.

   فرض کنید  جراح بینی  غضروفی قرارداده است وکمی برجستگی وجوددارد، به خصوص اگر این غضروف ازبانک غضروف برداشته شده باشد. گاهی ماساژملایم با انگشت اشاره وشست روزانه به مدت جنددقیقه موثر است باعث جذب بیشتر آن می گردد.

   موردی که تایید علمی هم دارد زمانی است که بیمار نیاز به جراحی ترمیم دارد وبا ماساژ باعث شل شدن و آزادشدن مختصر پوست می گردد وجراح را برای عمل دوم راحت تر می کند. البته می دانیم که زمان عمل دوم بعد یک سال از عمل اول است.

Translate »