پستهای اخیر

اما امروزه جراحی آندوسکوپی سینویس از طریق صفحه نمایشگر وابزار دقیق با دید بسیار خوب ورعایت نکات تخصصی بدون برش وفقط از طریق داخل بینی همه سینوس ها تخلیه شده وعوارض به کمترین میزان خودش رسیده است.
ادامه مطلب ...