پستهای اخیر

سوهان کشیدن قوزبینی کاری است که درصورت همکاری بیماردرمطب قابل انجام است.البته بعضی بیماران اصلا همکاری لازم راندارند وبه قول معروف نازک نارنجی هستند.این دسته باید کارشان دراتاق عمل وتحت بیهوشی یا خواب صورت گیرد.
ادامه مطلب ...