مرور رده

تزریق فیلر یا ژل و بوتاکس

بهترین مارک ژل (فیلر) وبوتاکس

یکی از مهمترین معیارها در ایجاد نتیجه خوب در تزریق ژل (فیلر) وبوتاکس انتخاب مارک یا برند این مواد است.چرا که در صورت استفاده از مواد غیر اصلی ممکن است عوارض ناخواسته ای ایجاد شودکه گاهیبه هیچ عنوان قابل جبران نیست.بنابراین توصیه اکید می شود که یا ژل (فیلر) و بوتاکس نزنید و یا در صورت نیاز از مارک های معتبر استفاده نمایید.به…
ادامه مطلب ...