مرور برچسب

در مورد عمل ترمیمی بینی

جراحی دوم یا ترمیمی بینی

صرف نظر از مهارت جراح بینی حدود ده درصد از عمل های بینی نیاز به جراحی دوم یا ترمیمی پیدا می کنند. این جراحی ها حداقل باید یکسال بعد از جراحی اول انجام شوند.سه دلیلی که جراحی دوم عمل بینی را سخت تر می کند.جراحی دوم یا ترمیمی یکی از چالش…