مرور برچسب

رفع کجی بینی با جراحی

جراحی بینی کج

اصطلاحی که جراحان بینی برای بینی های با مشکل انحراف ظاهری به کار می برند، جراحی بینی کج است. اگر از میان دو ابرو خطی به طور فرضی در نظر گرفته و تا نوک بینی امتداد دهیم به طوریکه این خط فرضی بینی را به دو قسمت مساوی تقسیم نماید، هرگونه کجی