مرور برچسب

عمل ترمیمی بینی چگونه است

جراحی ترمیمی بینی

مهمترین نکته این است که بدانید از جراحی اول باید یک سال گذشته باشد.لطفا از جراحتان نخواهید زیر یک سال به بینی شما دست بزند.اول این که تا یک سال خیلی مشکلات بینیحل می شود ویا تخفیف می یابد.دوم اینکه اگر بینی زودتر دستکاری شود بافت…

جراحی دوم یا ترمیمی بینی

صرف نظر از مهارت جراح بینی حدود ده درصد از عمل های بینی نیاز به جراحی دوم یا ترمیمی پیدا می کنند. این جراحی ها حداقل باید یکسال بعد از جراحی اول انجام شوند.سه دلیلی که جراحی دوم عمل بینی را سخت تر می کند.جراحی دوم یا ترمیمی یکی از چالش…